Podatek VAT

Podatek VAT - oszustwa podatkowe...

Kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT - prawo podatkowe i unijne, metodyka popełniania przestępstw skarbowych

 • Pełny tytuł: Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa
 • Autor: Kazimierz Turaliński
 • Wydawca: ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o., Warszawa 2017
 • Seria: Prawo i ekonomia
 • ISBN (druk): 978-83-64983-08-5
 • Specyfikacja: 632 strony/format A5, oprawa miękka, klejona

Kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT - najważniejszego składnika budżetu Polski. Szczegółowo omówione zostały aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce i w Unii Europejskiej, materialnoprawne podstawy ścigania uszczuplania podatku VAT oraz metodyka popełniania tych przestępstw skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw podatkowych, przemytu i zorganizowanej przestępczości skarbowej: tzw. oszustw karuzelowych i znikającego sprzedawcy, fałszowania faktur, przestępczości paliwowej, prowadzenia podwójnej księgowości czy przemytu wyrobów akcyzowych przez granice lądowe i wodne.

Każdego roku na terytorium Unii Europejskiej ulega uszczupleniu w kwotach sięgających setek miliardów zł, a do grona beneficjentów przestępstw skarbowych należą m.in. włoskie mafie i poradzieckie zorganizowane struktury przestępcze. Nad Wisłą oszustwa podatkowe i przemyt konsumują rokrocznie kilkadziesiąt miliardów zł. Sprzyja im niezwykle skomplikowana forma rozliczania podatku VAT, niechęć przedsiębiorców do rzetelnego odprowadzania podatków oraz niewydajne systemy kontroli, podatne na błędy ludzkie i korupcję.


przestępstwa skarbowe

Darmowy fragment
książkiPrzedmowa

Podatek VAT jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu Polski. Jako podatek pośredni, z definicji obciążający wyłącznie konsumpcję, miał w neutralny dla podmiotów gospodarczych sposób, nieuszczuplający ich możliwości inwestycyjnych i operacyjnych, zwiększyć dochody Skarbu Państwa. Transformacja ustrojowa wymusiła takie wypośrodkowanie interesów fiskusa oraz dopiero powstającego biznesu i klasy średniej. Podążono przy tym wzorem zachodnich państw kapitalistycznych. W wolnej już gospodarce rynkowej przyjęto prymat własności prywatnej ponad niewydajnym, lecz pomimo tego w latach socjalizmu faworyzowanym, centralnie sterowanym przemysłem opartym o społeczną własność środków produkcji i państwowy monopol w handlu zagranicznym.

Otwarcie granic wraz ze zniesieniem barier politycznych umożliwiło Polakom swobodne przeprowadzanie międzynarodowych transakcji. Import i eksport przestały być domeną państwowych central handlu zagranicznego. Milowym krokiem na drodze do tak pożądanej pełnej wolności stać się miała akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej. Poprzedzająca ją stopniowa implementacja rozwiązań prawnych wypracowanych w ramach zjednoczonej Europy utworzyć powinna spójny system, gwarantujący bezpieczne uczestnictwo krajowych podmiotów we wspólnotowej wymianie towarów i usług. Niestety, w materii podatkowej już od pierwszych dni dostrzegalne stały się daleko idące wady unifikacji.

Rozliczenia z urzędem skarbowym znacznie utrudniły skomplikowane procedury normujące m.in. wielostopniowe naliczanie podatku VAT, handel wewnątrzwspólnotowy, import i eksport, zwolnienia od podatku, zróżnicowanie wysokości jego stawek nawet identycznych produktów według różnych, niezwiązanych z rachunkiem ekonomicznym kryteriów, czy wynikające z istoty tego podatku uprawnienie do żądania zwrotu kwot już odprowadzonych. Charakteryzująca się nieprzejrzystymi odesłaniami kaskadowymi i skomplikowaną terminologią polska legislacja podatkowa utrudniła nie tylko przedsiębiorcom zrozumienie wiążących ich przepisów, ale nawet doprowadziła do niezwykłej sytuacji, w której spory na tle ich wykładni zaowocowały w różnych województwach odmiennymi liniami orzecznictwa sądów administracyjnych. Sytuacja ta jest nie tylko kuriozalna, ale wręcz rażąco sprzeczna z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa i zakazem dyskryminacji.

Wypracowane na tle tej najbardziej skomplikowanej dziedziny prawa finansowego liczne metody nieuczciwego unikania podatku od towarów i usług, skutkowały wręcz wyspecjalizowaniem się części przedsiębiorców w takiej działalności, a także w masowym wyłudzaniu nienależnego zwrotu prawidłowo odprowadzonych lub nawet wcześniej w ogóle nieodprowadzonych jego kwot. Na gruncie początkowo drobnych luk prawnych i fabrykowanych jednostkowych, fikcyjnych okoliczności pozornie usprawiedliwiających występowanie o zwrot VAT-u, powstały szeroko rozwinięte struktury zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, operujące wyłącznie w materii podatkowej albo wiążące tak ukierunkowaną aktywność z działalnością kryminalną. Nie bez znaczenia pozostawała przy tym korzystna korelacja wysokiej dochodowości przestępstw skarbowych oraz znikomych dolegliwości grożących w razie wykrycia tegoż procederu i identyfikacji jego sprawców. O ile przestępstwa kryminalne, takie jak rozboje, egzekucja haraczy, czy płatne zabójstwa, przynosiły stosunkowo niskie dochody związane zarazem z dużym ryzykiem poniesienia surowej kary, włącznie z dożywotnim pozbawieniem wolności, to równolegle z tytułu wielomilionowych oszustw podatkowych maksymalna kara nie przekraczała kilku lat więzienia, a zazwyczaj ograniczana była jedynie do grzywny albo wyroku w zawieszeniu.

Skutkiem dysproporcji zysków i ryzyka stało się ewolucyjne odchodzenie od tradycyjnych źródeł zarobkowania przestępczości kryminalnej, w tym przestępczości zorganizowanej. Coraz częściej czyny karalne oparte na przemocy lub fizycznym zaborze mienia traciły pierwszeństwo na rzecz działalności o profilu ekonomicznym, w tym właśnie skupionej na deliktach karnoskarbowych. W wielu przypadkach wręcz zatarciu uległa granica pomiędzy przedsiębiorcą a przestępcą. Podobnie wygląda sytuacja w innych państwach na zachodzie kontynentu. Z tego powodu uszczuplanie podatku VAT stało się jednym z najważniejszych zagrożeń nie tylko dla budżetu Rzeczpospolitej, ale nawet dla finansów całej dzisiejszej Unii Europejskiej. Polscy przestępcy nie byli bowiem prekursorami tego kierunku zmian, a podążyli za ogólnoeuropejskim trendem „karuzelowym” zapoczątkowanym przez imigrantów w Wielkiej Brytanii, czy przemytem włoskich organizacji mafijnych. Zagadnienie to pozostaje więc kluczowe dla bezpieczeństwa ekonomicznego wszystkich państw członkowskich oraz innych krajów, których przepisy prawa podatkowego ustanowiły podatek VAT lub jego odpowiednik.

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia właściwe dla przedmiotowej tematyki przepisy polskiego materialnego prawa karnego skarbowego, pełniące aktualnie bardzo istotną rolę w prawie karnym i finansowym. Poza aspektami teoretycznymi, analizie poddane zostały najczęściej stosowane w praktyce metody popełniania przestępstw skarbowych godzących w materię podatku VAT, w tym w szczególności fałszowania dokumentacji księgowej, przemytu i oszustw podatkowych związanych z pozorowanym handlem zagranicznym. Stosunkowo wysoki poziom obciążeń fiskalnych nałożonych na polskie przedsiębiorstwa i konsumentów oraz niezwykle skomplikowany system naliczania i uzyskiwania zwrotu podatku VAT pozwala wysnuć tezę, iż skuteczne uchylanie się od rzetelnego rozliczania ze Skarbem Państwa stało się proste, niezmiernie intratne a zarazem wbrew pozorom niezwykle szkodliwe społecznie. Choć czyny te zaliczane są do kategorii przestępstw „papierowych”, więc niegodzących bezpośrednio w życie i zdrowie człowieka, czy nawet w prywatne mienie, to jednak mają one istotny wpływ nie tylko na budżet państwa, ale wręcz na stabilizację wolnorynkowej gospodarki i konkurencję rynkową. Tym samym godzą pośrednio, acz wymiernie, w każdego mieszkańca państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich szkodliwości nie sposób więc przecenić, a sprzyjają im unijne uwarunkowania polityczne, prawne i ekonomiczne, a w przypadku Polski po części także społeczne oraz kulturowe.

Nie jest tajemnicą, że Polacy stosunkowo rzadko poczuwają się do obowiązku podatkowego, co w dużej mierze wynika z subiektywnego poczucia słabości ekonomicznej oraz z bolesnych doświadczeń historycznych. W przypadku państw o ugruntowanej demokracji i wielowiekowej tradycji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak np. Stany Zjednoczone Ameryki czy Wielka Brytania, odprowadzanie danin publicznych i lojalność względem współobywateli staje się kwestią honorową, co znajduje odbicie w tamtejszym niezwykle liberalnym prawie gospodarczym i przyjaznym nastawieniu urzędników. Tymczasem Polska od schyłku XVIII wieku nie mogła cieszyć się wolnością, a każda kolejna władza łączona była nie z autonomicznym wyborem dokonywanym przez naród lub z przekazaniem spuścizny prawowitemu monarsze, lecz z okupacją i uciskiem. Obowiązkiem patrioty nie było więc sumienne wspieranie finansowe takiej narzuconej administracji publicznej, ale „mały sabotaż”, bojkot i uchylanie się od podatków, które w dużej mierze faktycznie wspierały kolejno zaborców (Prusy, Rosję i Austrię), okupantów (III Rzeszę i ZSRR) albo wymuszonych sytuacją geopolityczną protektorów (ZSRR).

W ocenie części prawicowych środowisk politycznych sukcesorem niechlubnej, zwasalizowanej przeszłości stało się także obecne członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czego symbolem miało być scedowanie na rzecz Brukseli uprawnień zastrzeżonych wcześniej w Konstytucji RP jedynie dla władzy krajowej. Wielowiekowa tradycja ukształtowała mentalność pokoleń Polaków, co znajduje przełożenie na dzisiejszy mały, średni i duży biznes, a także na konsumentów, którzy nie czują się moralnie zobowiązani do lojalności względem Skarbu Państwa – nieutożsamianego z interesem finansowym wspólnoty narodowej. Za wyjątkiem drastycznych czynów kryminalnych i terrorystycznych lub wybryków typowo chuligańskich, wykrycie naruszenia prawa rzadko wywołuje jego powszechne potępienie. Niestety solidarność często ukierunkowana bywa na sprawcę przestępstwa, a już w szczególności przestępstwa skarbowego, które nie jest utożsamiane z czynem nagannym, tylko z oznaką zaradności, „dobrego gospodarowania” i źle pojmowanej oszczędności.

W pewnych skrajnie liberalnych środowiskach w ogóle krytyce poddawane jest sięganie w takich przypadkach po sankcje karne, jako działanie nadmiernie (niesprawiedliwie) represyjne. W polskich realiach do dzisiaj zawiadomienie organów ścigania o cudzym czynie zabronionym nie jest kojarzone z dbałością o dobro wspólne, o bezpieczeństwo własne, krewnych i sąsiadów oraz innych, nieznanych z imienia i nazwiska członków tego samego społeczeństwa, lecz wręcz z pejoratywnym „donosem”. Wymierne korzyści z takiego światopoglądu odnosi przestępczość zorganizowana, w tym międzynarodowe struktury przestępcze.

Identyczna filozofia przyświeca interpretacji prawa podatkowego i celu pobierania daniny publicznej, za jaki uważa się „ograbienie” obywatela z uczciwie zarobionych pieniędzy a następnie spożytkowanie tak pozyskanych środków nie na wydatki społecznie użyteczne, lecz roztrwonienie na „prywatne” potrzeby urzędników państwowych. Nie bez wpływu na taką ocenę pozostają wciąż ujawniane przypadki korupcji, niegospodarności czy defraudacji środków publicznych, które niestety usprawiedliwiają powszechne funkcjonowanie takich negatywnych stereotypów. Z powyższych powodów omijanie (legalne i nielegalne) regulowania zobowiązań względem Skarbu Państwa jest również niemal powszechnie tolerowane, a brak presji społecznej wspiera stosunkowo wysoki wskaźnik wspomnianej korupcji, ułatwiającej w tej materii działalność typowo przestępczą, prowadzoną w sposób zorganizowany i na szeroką skalę. Prócz licznych luk w skomplikowanym i stale rozszerzanym zbiorze ustaw podatkowych, zagrożenie potęguje profesjonalizacja tego sektora przestępczości przez nowoczesne struktury dysponujące ogromnym zapleczem finansowym, ale też i potencjałem intelektualnym. Stąd jednym z większych wyzwań polityki kryminalnej najbliższej dekady będzie ograniczenie tego zjawiska, głównie przez racjonalną legislację, skrupulatne monitorowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz operacyjno-rozpoznawcze działania służb policyjnych.

Celem niniejszej książki pozostaje przedstawienie przestępczości skarbowej w materii podatku VAT od strony praktycznej, przy jednoczesnym obszernym omówieniu kwestii proceduralnych jego rzetelnego rozliczania i podstaw materialnoprawnych ścigania sprawców odpowiedzialnych za uszczuplenie tej daniny lub wyłudzenie jej nienależnego zwrotu. Każdemu z tych trzech głównych zagadnień poświęcony został osobny dział. Przyjąć można, że celem pierwszego z nich jest przede wszystkim ukazanie w skondensowanej formie stopnia skomplikowania unijnego systemu podatku VAT, dzięki czemu Czytelnik dostrzeże, dlaczego trwałe zatamowanie związanych z nim oszustw jest w praktyce niemożliwe. Są bowiem do nich wykorzystywane niemal wszelkie elementy konstrukcyjne podatku, stąd zaryzykować trzeba tezę, że jedynie rewolucyjne odrzucenie w skali całej Unii Europejskiej filozofii jego funkcjonowania i zastąpienie prostszymi rozwiązaniami może wyeliminować to zagrożenie. Do tego czasu kluczową rolę odegra popularyzacja wiedzy na temat aspektów praktycznych przestępczości skarbowej, wraz z etiologią tego zjawiska, sposobów wykrywania czynów zabronionych tej kategorii oraz identyfikacji ich sprawców, a wszystko to z jednoczesnym, wyraźnym i bezspornym wskazywaniem granic, których w legalnej działalności gospodarczej przekraczać nie wolno.


Kazimierz Turaliński

Ciąg dalszy w pełnej wersji książki.


Spis treści

Spis treści
Dział I
Wprowadzenie do problematyki polskiego podatku VAT na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej

1.1. Charakterystyka podatku od towarów i usług 21
1.1.1. Polityczne i prawne podstawy podatku VAT w Polsce 21
1.1.2. Historia regulacji podatku VAT w Unii Europejskiej 22
1.1.3. Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych 28
1.1.4. Zasady wspólnotowego systemu podatku VAT 30
1.1.5. Unijne ramy stawek podatku VAT 33
1.1.6. VAT jako podatek pośredni 34
1.1.7. Wpływ podatku VAT na budżet Polski 35
1.1.8. Zakres dopuszczalnej optymalizacji podatkowej 37
1.1.9. Unikanie i uchylanie się od odprowadzenia podatku 38

1.2. Podstawy prawne naliczania podatku od towarów i usług. 41
1.2.1. Podatnicy i płatnicy podatku VAT 41
1.2.2. Weryfikacja kandydatów na podatników VAT czynnych i wykreślanie podatników z rejestru 43
1.2.3. Przedstawiciele podatkowi 46
1.2.4. Ogólny zakres opodatkowania podatkiem VAT 48
1.2.5. Wyłączenie spod reżimu przepisów o podatku VAT 50
1.2.6. Powstanie obowiązku podatkowego 52
1.2.7. Dostawa towarów 57
1.2.8. Świadczenie usług 59
1.2.9. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT 61
1.2.10. Mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) 68

1.3. Opodatkowanie podatkiem VAT 73
1.3.1. Polskie stawki podatku VAT 73
1.3.2. Przejściowe, podwyższone stawki podatku VAT 74
1.3.3. Dobór właściwej stawki VAT według kryterium czasu 77
1.3.4. Metody wyliczania kwot podatku VAT 78
1.3.5. Zerowa stawka podatku VAT przy dostawach wewnątrzwspólnotowych 79
1.3.6. Zerowa stawka podatku VAT w eksporcie 83
1.3.7. Opodatkowanie według miejsca świadczenia usług 86
1.3.8. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 89
1.3.9. Magazyny konsygnacyjne 90
1.3.10. Dług celny i procedura uproszczona a opodatkowanie importu towarów 94
1.3.11. Przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT 102
1.3.12. Przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT w imporcie 107
1.3.13. Zwolnienie od podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym 114
1.3.14. Zwolnienie sprzedaży od podatku VAT 115
1.3.15. Obligatoryjny status podatnika VAT czynnego 120
1.3.16. Opodatkowanie zakupów 121
1.3.17. Odpowiedzialność finansowa pełnomocnika podatnika 122
1.3.18. Inne rozliczenia nieobciążone podatkiem VAT 123

1.4. Podstawy rozliczania podatku naliczonego 126
1.4.1. Odliczanie podatku naliczonego i współczynnik odliczenia przy działalności mieszanej 127
1.4.2. Obliczanie prewspółczynnika sprzedaży 132
1.4.3. Terminy i warunki odliczenia podatku VAT 136
1.4.4. Zwrot podatku VAT 139
1.4.5. Zabezpieczenie majątkowe zwrotu podatku naliczonego 144
1.4.6. Metody rozliczania podatku VAT: memoriałowa i kasowa 146
1.4.7. Ulga na złe długi i korekta niezapłaconego podatku VAT 149
1.4.8. Zwrot podatku VAT z innego państwa Unii Europejskiej w ramach procedury Vat Refund 151
1.4.9. Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników 155

1.5. Dokumentacja związana ze sprzedażą opodatkowaną 158
1.5.1. Faktura w obrocie krajowym i zagranicznym 158
1.5.2. Obligatoryjne elementy faktury 160
1.5.3. Dodatkowe oznaczenia i pomijane elementy faktur 163
1.5.4. Faktura elektroniczna 168
1.5.5. Faktura uproszczona 170
1.5.6. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna 173
1.5.7. Przymusowe wystawianie faktur w imieniu podatnika 174
1.5.8. Upoważnienie do wystawiania faktur 175
1.5.9. Terminy wystawienia faktury 177
1.5.10. Obligatoryjne i fakultatywne wystawianie faktur 180
1.5.11. Faktura wewnętrzna 182
1.5.12. Faktura korygująca 183
1.5.13. Nota korygująca 186
1.5.14. Duplikat faktury 187
1.5.15. Faktura pro-forma 188

1.6. Ewidencje i obowiązki sprawozdawcze 190
1.6.1. Pełna ewidencja VAT 190
1.6.2. Uproszczona ewidencja sprzedaży 192
1.6.3. Kasy rejestrujące (fiskalne) 193
1.6.4. Deklaracje podatkowe 198
1.6.5. Deklaracje VAT w procedurze unijnej (procedura MOSS) 202
1.6.6. Deklaracje VAT w procedurze nieunijnej (procedura MOSS) 203
1.6.7. Informacja podsumowująca 205
1.6.8. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym 208
1.6.9. Jednolity plik kontrolny 209
1.6.10. Przechowywanie dokumentów przez podatnika, kontrole biznesowe i ścieżka audytu 211

1.7. Finansowe konsekwencje nienależnego uszczuplenia podatku VAT 217
1.7.1. Zaległość podatkowa 217
1.7.2. Odsetki od zaległości podatkowych 218
1.7.3. Opłata prolongacyjna 224
1.7.4. Czynności pozorne i ustalenie treści stosunku prawnego 225
1.7.5. Skutki podatkowe wystawienia pustej faktury 227
1.7.6. Oszacowanie i sankcyjna stawka podatku 229
1.7.7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 234
1.7.8. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 237

1.8. Definicje legalne ustaw prawa podatkowego 240
1.8.1. Wybrane definicje legalne ustawy o podatku od towarów i usług 240
1.8.2. Wybrane definicje legalne ustawy Ordynacja podatkowa 247

Dział II
Materialnoprawne podstawy ścigania czynów godzących w prawidłowość rozliczania podatku VAT

2.1. Kara w prawie karnym skarbowym 253
2.1.1. Czyny zabronione w materii karnej skarbowej 253
2.1.2. Filozofia humanitarnego postępowania karnego 256
2.1.3. Formy stadialne 261
2.1.4. Sprawcze formy zjawiskowe 265
2.1.5. Niesprawcze formy zjawiskowe 269
2.1.6. Miejsce i czas popełnienia czynu zabronionego 275
2.1.7. Odpowiedzialność karnoskarbowa 277

 • Czyn człowieka 278
 • Umyślność i nieumyślność 279
 • Rzeczywisty zbieg przepisów 281
 • Reguły wyłączające wielość ocen karnoprawnych 282
 • Idealny zbieg czynów karalnych 283
2.1.8. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej 284
 • Wina i szkodliwość społeczna czynu 284
 • Niepoczytalność sprawcy 286
 • Błąd co do prawa i kontratypu 289
 • Błąd co do faktu 291
2.1.9. Podstawowy wymiar kar 292
 • Kara grzywny za przestępstwo skarbowe 292
 • Odpowiedzialność posiłkowa 294
 • Kara grzywny za wykroczenie skarbowe 295
 • Kary ograniczenia i pozbawienia wolności 296
2.1.10. Środki karne i zabezpieczające 297
2.1.11. Indywidualizacja kary w materii skarbowej 301
2.1.12. Nadzwyczajne obostrzenie kary 303
2.1.13. Nadzwyczajne złagodzenie kary 309
2.1.14. Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary 314
2.1.15. Zaniechanie ukarania sprawcy (czynny żal) 315
2.1.16. Kara łączna 318
2.1.17. Odstąpienie od wymierzenia kary – przestępstwa skarbowe 321
2.1.18. Odstąpienie od wymierzenia kary – wykroczenia skarbowe 324
2.1.19. Terminy w postępowaniu karnoskarbowym 326
 • Przedawnienie ścigania 326
 • Przedawnienie wykonania kary 329
 • Zatarcie skazania 330
2.1.20. Przedawnienie i zatarcie wykroczeń skarbowych 332
2.1.21. Reguły intertemporalne prawa karnego skarbowego 334

2.2. Wybrane definicje legalne prawa karnego skarbowego 337

2.3. Wybrane wykroczenia i przestępstwa skarbowe 342
2.3.1. Niezgłoszenie przedmiotu lub podstawy opodatkowania 342
2.3.2. Firmanctwo 348
2.3.3. Oszustwo podatkowe 353
2.3.4. Zaniechania w księgowości 358
2.3.5. Nierzetelna i wadliwa księgowość 361
2.3.6. Naruszanie obowiązku fakturowego i rachunkowego 364
2.3.7 Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku 374
2.3.8. Nieterminowe wpłacenie pobranego podatku (przywłaszczenie) 379
2.3.9. Zaniechanie pobrania lub uszczuplenie kwoty pobieranego podatku 386
2.3.10. Nierzetelna i nieterminowa informacja podsumowująca 389
2.3.11. Przemyt celny 393
2.3.12. Oszustwo celne 397
2.3.13. Paserstwo celne – umyślne i nieumyślne 401

Dział III
Metody uszczuplania podatku VAT

3.1. Problematyka przestępstw skarbowych w materii podatku VAT – Polska i Unia Europejska 411

3.2. Rozwój szarej i czarnej strefy 419

3.3. Nierzetelna księgowość i puste faktury 428
3.3.1. Ukrywanie transakcji przed opodatkowaniem 428
3.3.2. Podwójna księgowość, multiplikacja i fałszowanie faktur 435
3.3.3. Obrót fikcyjnymi kosztami 439
3.3.4. Zawłaszczenie sprzedaży konsumenckiej 446

3.4. Międzynarodowe struktury handlowe 450
3.4.1. Carousel fraud – oszustwa karuzelowe 450
3.4.2. Missing trader – znikający sprzedawca 460
3.4.3. Fikcyjny eksport produktów akcyzowych i łańcuchy podwykonawców w branży budowlanej 466

3.5. Przemyt 470
3.5.1. Uwarunkowania ekonomiczne przemytu papierosów 470
3.5.2. Organizacja i metody przemytu 478
3.5.3. Zwalczanie przemytu towarów – czynności wykrywcze 487
3.6. Terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) i spółki off-shore 495

3.7. Uszczuplanie podatku VAT a przestępstwa pospolite 508
3.7.1. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub w związku przestępnym 508
3.7.2. Pranie brudnych pieniędzy 516
3.7.3. Oszustwa gospodarcze i kredytowe 522
3.7.4. Fałszowanie dokumentów 531
3.7.5. Inne czyny karalne 536

3.8. Studium przypadku 540
3.8.1. Przemyt na kierunkach wschodnim i zachodnim 540
3.8.2. Przestępczość paliwowa 551
3.8.3. Zorganizowany atak na system VAT w handlu zagranicznym 569

 • Fikcyjny handel złomem i stalą budowlaną 572
 • Krakowska przestępczość karuzelowa 577
 • Fikcyjny eksport odzieży i tekstyliów 579
 • Oszustwa na sprzedaży praw do emisji CO2 581
 • Biokomponenty i rolnictwo 584
3.9. Zwalczanie oszustw podatkowych poprzez zmiany legislacyjne 587
3.9.1. Centralny rejestr faktur 587
3.9.2. Mechanizm odwróconego obciążenia (reverse charge) 589
3.9.3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy 590
3.9.4. Eliminacja obrotu gotówkowego 591
3.9.5. Elektroniczne paragony 593
3.9.6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) 594
3.9.7. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 596
3.9.8. Zaostrzanie sankcji karnych 599

Podsumowanie

Załącznik nr 1 Stawki podatku VAT w państwach Unii Europejskiej 617

Załącznik nr 2 Stawki podatku VAT oraz ich odpowiedników w wybranych państwach trzecich w 2016 r. 621

Załącznik nr 3 Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich Unii Europejskiej 628O Autorze

Kazimierz Turaliński


Kazimierz Turaliński, ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego, przestępczości i wywiadu gospodarczego, Doctor of Laws (Legum doctor), ekonomista w specjalizacji rachunkowość i podatki, politolog. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu przestępczości oraz wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. W swojej karierze prowadził ponad 1000 spraw przestępstw gospodarczych, odpowiadał m.in. za sporządzenie analizy kryminalnej afery gospodarczej Amber Gold na rzecz Sejmu RP oraz za doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie tzw. afery autostradowej (masowe oszustwa na szkodę podwykonawców budowlanych spółek giełdowych).

Autor kilkunastu książek o tematyce śledczej, prawnej i ekonomicznej, w tym prawno-ekonomicznych: "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Wywiad biznesowy" (współautorstwo książki), "Bezpieczeństwo w biznesie", "Przestępstwa w budownictwie", "Raje podatkowe i spółki off-shore", "Windykacja gospodarcza", "Encyklopedia antywindykacji" oraz kompendium wiedzy na temat przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu pt. "Jak kraść?", a także reportaży: "Zabić szpiega", "Zrozumieć wojnę z Rosją", "Objawy mafii" czy "2012 - polityka, pieniądze, służby specjalne...".

polecane

polecane książki

Inne polecane publikacje książkowe autorstwa Kazimierza Turalińskiego
Prawo, ekonomia i kryminologia:


Literatura faktu (reportaże kryminalne i polityczne):Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone | strona wykonana przez Colorlib